print

English Pronunciation

Words ending with “ate”

Inappropriate /ˌɪn.əˈproʊ.pri.ət/

Communicate /kəˈmjuː.nə.keɪt/

 

Words ending with “ance”

Acquaintance /əˈkweɪn.təns/

Abundance /əˈbʌn.dəns/

 

Words ending with “ure”

Procedure <prəˈsiː.dʒər>

Secure <sɪˈkjʊər>

 

Words ending with “ick”

Stick /stɪk/

 

Words ending with “lus”

calculus /ˈkæl.kjə.ləs/

 

Words ending with “er”

roster /ˈrɑː.stɚ/

 

Words ending with “ous”

serious /ˈsɪr.i.əs/

nervous /ˈnɝː.vəs/

 

Words ending with “ain”

strain /streɪn/

 

Words ending with “ear”

gear /ɡɪr/

ear /ɪr/

 

Words ending with “out”

out /aʊt/

scout /skaʊt/

 

Words ending with “ie”

cookie /ˈkʊk.i/

 

Words ending with “eas”

overseas /ˌoʊ.vɚˈsiːz/